توضیحات

شامل: مغز بادام زمینی تنوری, مغز بادام زمینی سبزیجات, مغز بادام زمینی سرکه نمکی